Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva, kontejnera i postrojenja (2)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

I. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.

Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 1 do red.br. 8 ne mogu se prodati ispod ¾
procijenjene vrijednosti.

II. Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:

PDV u iznosu od 25% zaračunava se na prodajnu vrijednost.
Pokretnine se prodaju pojedinačno uz ponudu vrijednosti za svaki predmet prodaje.
U ponudi treba naznačiti redni broj iz ovog oglasa.
Predmete prodaje kupac preuzima na lokaciji naznačenoj u ovom oglasu.

Ovom prodajom pokretnine od red.br. 9 do red.br. 176. ne mogu se prodati ispod 1/2
procijenjene vrijednosti.

Pokretnine se nalaze kako slijedi:
   1. Dizalica MANITOWOC na lokaciji Kaštel Sućurac.
   2. Betonsko postrojenje STETTER CP30 na lokaciji Radnička cesta, Zagreb.
   3. Betonsko postrojenje ORU MS2250 na lokaciji Novi Marof.
   4. Betonsko postrojenje STETTER K 0,5 H na lokaciji Križišće.
   5. Asfaltno postrojenje BENNINGHOVEN na lokaciji Mali Prolog.
   6. Protočna betonara za stabilizaciju ORU na lokaciji Rakitje, Zagreb.
   7. Drobilica mobilna METSO MINERALS LOKOTRACK na lokaciji Tounj.
   8. Glodalica za asfalt WIRTGEN na lokaciji Osijek.
   9. Kompaktor BOMAG na lokaciji Jakuševac.
   10. Kompaktor BOMAG na lokaciji Jakuševac.
Lokacije ostalih pokretnina su naznačene u tablici pokretnina.

III. Uvjeti prodaje:

 1. Pokretnine će se prodavati prikupljanjem pisanih ponuda, najboljem ponuđaču (najveća ponuđena cijena), a prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva za stečajnu masu.
 2. Jamčevina u iznosu od 10 % + PDV od procijenjene vrijednosti uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041 (SWIFT: PBZGHR2X; Naziv banke: Privredna banka d.d. Zagreb) najkasnije do 03.07.2018. (vidljivo na izvodu žiro računa prodavatelja).
 3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu:
  VIADUKT d.d. u stečaju, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb sa naznakom „ PONUDA-NE OTVARATI“ najkasnije do 03.07.2018. (žig pošte).
  Ponude koje u prispjele u roku razmotriti će stečajni upravitelj, te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.
  Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti prodavatelja o prihvaćanju ponude platiti kupovnu cijenu. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje, bez prava na povrat jamčevine, te će se objaviti nova prodaja.
 4. Sve troškove demontaže, prijevoza i preuzimanja predmeta prodaje snosi kupac.
 5. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.
 6. Detaljan opis predmeta prodaje sastavni je dio ovog oglasa, a nalazi se kod stečajnog upravitelja ili ga možete preuzeti ovdje (dopuna), ovdje, ovdje i ovdje.
 7. Uvid u vanjski izgled predmeta prodaje koji se nalaze u Zagrebu zainteresirani mogu izvršiti dana 27.06.2018. od 12.00 do 14.00 na lokaciji Jakuševac, 28.06.2018. od 12.00 do 14.00 na lokaciji Pojatno i 29.06.2018. od 12.00 do 14.00 sati na lokaciji Radnička cesta.


Sve informacije mogu se dobiti na telefon +385 98 311 312.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Poziv za dostavu ponude za kupnju vozila, strojeva i postrojenja (15)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

Poziv za dostavu ponude za kupnju uredske opreme (14)

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...

FINA - Elektronička javna dražba

Radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi ...

Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...