Osnovni podaci

Sustavi kvalitete, okoliša, sigurnosti i zaštite zdravlja

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001 jedan je od najčešće korištenih upravljačkih alata u svijetu, osmišljen da bi pomogao tvrtkama i organizacijama da ispune želje i potrebe svojih klijenata i drugih dionika, poštujući pritom sve zakonske i regulatorne odredbe koje se odnose na njihove proizvode i usluge.

U cilju povećanja učinkovitosti i kvalitete poslovanja te unapređenja odnosa s klijentima, poslovnim partnerima i dobavljačima, sustav je 2006. godine uveden u sve procese Viadukta, uz poštivanje temeljnih principa norme:

 • usmjerenost na korisnike – osluškivanje, razumijevanje i zadovoljavanje potreba korisnika
 • vodstvo – uspostavljanje smjera organizacije i održavanje poticajnog radnog okruženja
 • uključenost zaposlenika – zajednički doprinos svih zaposlenika na svim razinama
 • procesni pristup – upravljanje aktivnostima i resursima kao povezanim procesima 
 • sustavan pristup upravljanju – sustavno upravljanje procesima u cilju povećanja učinkovitosti
 • neprestano unapređivanje – stalno nadograđivanje poslovnog sustava 
 • činjenični pristup u donošenju odluka – odlučivanje na temelju činjenica, podataka i informacija 
 • uzajamno koristan odnos s dobavljačima – međusobno povjerenje i težnja ispunjenju zajedničkih ciljeva 
   

Sustav upravljanja kvalitetom primjenjujemo u procesima planiranja, nabave, proizvodnje, otpreme i prodaje, izvođenja, građenja, izobrazbe i kontrole kvalitete u skladu s važećim normama, zakonskim propisima i zakonskom obavezom ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda. Aktivnosti su dokumentirane Priručnikom kvalitete i pratećim dokumentima, a cjelokupnim sustavom u konačnici se osigurava kvaliteta proizvoda i usluga te neprestano poboljšanje odnosa s korisnicima u cilju ostvarenja i održavanja dugoročnih poslovnih odnosa.

  Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001

 

Sustav upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001

Uveden je 2009. godine.

Ekološka svijest i očuvanje okoline temelj su poslovanja svake uspješne tvrtke. Uz pomoć sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001: 2004 i HRN EN ISO 14001:2004/Cor 1: 2009 tvrtka se usmjerava prema očuvanju okoliša i stalnom poboljšavanju sustava upravljanja okolišem.

Kroz uspostavljen sustav upravljanja okolišem prema HRN EN ISO 14001, Viadukt d.d. svim zainteresiranim stranama (Uprava, dioničari, zaposlenici, investitori i šira društvena zajednica) jamči da su sva pitanja povezana s okolišem, a koja se tiču naše djelatnosti, pod budnim nadzorom.

Kroz sustav upravljanja kvalitetom i okolišem želimo trajno unapređivati kvalitetu naših realiziranih projekata uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša koja se očituje kroz:

 • stalnu brigu o okolišu kroz praćenje i primjenu najmodernijih tehnologija u građenju i zaštiti okoliša
 • brigu o selektiranju i zbrinjavanju otpada koji nastaje u našoj proizvodnji, izvođenju radova i ostalim radnim aktivnostima

 

Primjena, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja okolišem provodi se kroz:

 • identifikaciju aspekata okoliša, nadzor nad njima te smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš
 • poštivanje primjenjive zakonske regulative
 • definiranje ciljeva i programa
 • stalnu operativnu kontrolu
 • držanje pod nadzorom svih negativnih aspekata i njihovo smanjivanje.

  Sustav upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001

 

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN BS OHSAS 18001

HRN BS OHSAS 18001 međunarodna je norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, koja pruža okvire za kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih aspekata u tvrtkama, osiguranje zakonske usklađenosti i kontinuirani napredak poslovanja.

Pitanje zdravlja i sigurnosti na radu ima vrlo značajan utjecaj na poslovanje, a primjena sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu zakonski je zahtjev u mnogim zemljama. Uz to, od tvrtki se sve više traže izvještaji o provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu iz čega proizlazi potreba o sustavnom praćenju, mjerenju i dokazivanju predanosti tvrtke politici zaštite zdravlja i sigurnosti svojih radnika.

Norma HRN BS OHSAS 18001 nalaže tvrtkama da istraže rizike zdravlja i sigurnosti vezane uz proizvode i/ili usluge, procijene i kontroliraju rizike te postave jasne opće i pojedinačne ciljeve za poboljšanje svoje provedbe. Usklađena je i kompatibilna s ostalim normama sustava upravljanja HRN EN ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) i HRN EN ISO 14001 (upravljanje okolišem).

Norma HRN BS OHSAS 18001 u Viadukt je implementirana 2014. godine, a omogućava nam da:

 • uspostavimo i kontinuirano unapređujemo sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću kako bismo prepoznali, kontrolirali i smanjili rizike za opasnosti na radnom mjestu povezane s proizvodnim i uslužnim aktivnostima
 • sustavno radimo na postizanju poboljšanja u provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti radnika te smanjimo rizike od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika
 • osiguramo sukladnost s politikom sigurnosti i zaštite zdravlja
 • još uspješnije odgovorimo na zakonske i korporativne zahtjeve i usklađenost s njima
 • povećamo ugled među zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima i drugim dionicima
 • postignemo konkurentna prednost, osobito u području ispunjavanja zahtjeva na natječajima koji kao jedan od uvjeta navode implementiranost tog sustava

Predviđena je certifikacija ovog sustava u svibnju 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN BS OHSAS 18001

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 uveden je 2008. godine u Viaduktov Središnji ispitni laboratorij. Temelji se na primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i pripadnih uputa (Pravila) Hrvatske akreditacijske agencije, a izravno je povezan i sa sustavom upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001.

Sustav je usmjeren na trajno osposobljavanje laboratorija za provedbu ispitivanja određenih građevnih proizvoda, procesa ili usluga u skladu s točno određenim postupkom, ostvarivanje definirane politike kvalitete, osiguranje stalnog unapređivanja kvalitete i učinkovitosti rada zaposlenika laboratorija te sprečavanje pojavljivanja nesukladnosti u ukupnom području djelatnosti laboratorija. 

U Središnjem ispitnom laboratoriju provodi se niz postupaka i aktivnosti koji su povezani s djelatnostima vlastite kontrole proizvodnje za određene građevne proizvode te se odnose na pojedine procese ispitivanja i ocjenjivanja/potvrđivanja sukladnosti, poput:

 • ispitivanja kvalitete asfalta tj. bitumenskih mješavina
 • ispitivanja kvalitete betona
 • ispitivanja kvalitete agregata
 • ispitivanja kvalitete hidrauličkim vezivom vezanih mješavina (cementna stabilizacija)
 • geomehaničkih ispitivanja u području cestogradnje
 • ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih cijevi te sustava i dijelova sustava za pohranu vode
 • Ispitivanja prefabriciranih betonskih elemenata

 

Osim za potrebe unutarnje kontrole proizvodnje osnovnih materijala i građevnih proizvoda, Središnji ispitni laboratorij obavlja kontrolu kvalitete i za druge korisnike, odnosno kupce. Za sva akreditirana područja ispitivanja odabrane su normirane metode ispitivanja u skladu s temeljnim zahtjevima koje propisuju te norme.

Sustav upravljanja u Središnjem ispitnom laboratoriju obuhvaća stručnu i profesionalnu provedbu određenih vrsta poslova i ispitivanja koja se obavljaju u stalnim objektima laboratorija u Odjelu za beton, Odjelu za geomehaniku i Odjelu za asfalt, ali i u tzv. pridruženom laboratoriju u sklopu Viaduktovog proizvodnog postrojenja u Pojatnom, gdje se provodi kontrola kvalitete određenih vrsta materijala i proizvoda (betona, kamenog materijala, prefabriciranih betonskih elemenata). Sustav se proteže i na terenske laboratorije, koji se po potrebi i vrsti poslova građenja privremeno formiraju na pojedinim aktualnim gradilištima.

  Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025

 

Primjena sustava upravljanja kvalitetom u zakonskom postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda

U Viaduktu se provodi i sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda koje tvrtka proizvodi (beton, bitumenske mješavine, agregati, hidraulički vezane mješavine, prefabricirani betonski elementi i dr.), u skladu sa stupanjem na snagu Zakona o građevnim proizvodima. Riječ je o zakonom uređenom obveznom načinu dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda, kojim se jamče sigurnost, pouzdanost i trajnost proizvoda.

Za većinu građevnih proizvoda koji se izrađuju na našim postrojenjima (beton, agregat, bitumenske mješavine) provodi se sustav ocjenjivanja sukladnosti razine 2+, što obuhvaća dvije osnovne faze.

Prva faza obuhvaća određivanje tipa građevnog proizvoda, koje provodi proizvođač, te početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje. Nakon uspješno provedenog postupka, prijavljeno tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje daje Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda, a na temelju tog dokumenta Izvođač izdaje Izjave o svojstvima, Tehničke upute te ispravno označava pojedine tipove građevnog proizvoda.

Druga faza obuhvaća stalnu kontrolu tvorničke proizvodnje i ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja, što provodi proizvođač, te stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje, koje provodi ovlaštena certificirana ustanova.

Redovni nadzorni pregledi se provode jednom ili dvaput godišnje, a ovlaštena certificirana ustanova nakon uspješnog pregleda izdaje Izvještaj o nadzornom pregledu proizvodnje i kontrole tvorničke proizvodnje.

U okviru postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda provjerava se ispravnost i funkcionalnost postrojenja i opreme, osposobljenost radnog osoblja, dokumentacija, mjerno-ispitna oprema, rezultati provedenih ispitivanja, provedba internog audita, praćenje nesukladnosti i popravne radnje, rukovanje sirovinama, nabava sastavnih materijala i isporuka gotovog proizvoda, preventivne radnje, poboljšanja, prigovori kupca, podrška Uprave i dr.

Nositelj provedbe i održavanja ovog sustava kvalitete je Viaduktov Središnji ispitni laboratorij, zajedno s terenskim ispitnim laboratorijima, za sve građevne proizvode koji se proizvode na vlastitim postrojenjima (betonare, asfaltne baze, separacije za proizvodnju agregata, tvornice za proizvodnju betonskih prefabriciranih elemenata).

 

Natrag na vrh