Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju

OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Predmet prodaje:

 1. Kupnja i prijenos 5,11% udjela u društvu ZAIC –A LIMITED iz 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB, United Kingdom, Company W7614559, kao jedinog člana društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. koncesionara na Zračnoj luci Franjo Tuđman, u vlasništvu stečajnog dužnika Viadukt d.d. u stečaju, uz poštivanje svih odredaba Društvenog ugovora članova društva.
 2. Pozivaju se zainteresirani ponuditelji da dostave svoje ponude za kupnju udjela u vlasništvu Viadukta d.d., a koji udio iznosi 5,11 % udjela u društvu ZAIC-A Limited.
 3. Udjele će biti moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.
 4. Početna cijena za kupnju i prijenos udjela  ZAIC-a Limited koje su u vlasništvu Viadukta d.d. u stečaju iznosi 7.000.000,00 EUR.

  Udjeli se ne mogu prodati za iznos manji od 4.200.000,00 EUR.

   
 5. Jamčevina za ozbiljnost ponude u iznosu od 350.000,00 EUR uplaćuje se na žiro račun VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, IBAN HR7923400091190026041, SWIFT CODE : PBZGHR2X najkasnije do 24.03.2023. godine (vidljivo na izvodu sa žiro računa prodavatelja). Položena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu najboljeg ponuditelja, a ostalim ponuditeljima vraća se po završetku natječaja.
  Kupac je dužan platiti razliku kupoprodajne cijene u roku 30 dana od dana primitka obavijesti da je izabran kao najbolji ponuđač. U protivnom smatrat će se da je odustao od kupovine bez prava vraćanja jamčevine.
 6. Rok za podnošenje ponuda: do 31.03.2023. godine (žig pošte pošiljatelja).
 7. Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja Ponude na adresi sjedišta VIADUKT d.d. u stečaju kako je navedena u točci 10. dolje.
  Napomena: Ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje.

 

 1. Potencijalni ponuditelj (“Kupac“) dužan je prije postavljanja pitanja i uvida u podatke o poslovanju ZAIC-A LTD i MZLZ koji će biti dostupni prije davanja ponude, potpisati i dostaviti Izjavu o povjerljivosti te prihvaćanju procedura, u formi priloženoj ovom pozivu (prilog se nalazi ovdje), a kojim se uređuje način i opseg zaštite povjerljivosti podataka te način korištenja povjerljivih podataka kojih se ponuditelj mora pridržavati tijekom svih faza pripreme i realizacije poslovne suradnje koja se odnosi na potencijalnu transakciju kupnje i stjecanja udjela u ZAIC-A LTD kako bi potencijalni kupac mogao analizirati, evaluirati te ocijeniti interes i isplativost transakcije.
  Sva objavljivanja povjerljivih informacija bit će dostupna isključivo pod uvjetima Izjave o povjerljivosti.
  Potencijalni ponuditelj/kupac mora dostaviti godišnje financijsko izvješće o poslovanju za 2021. godinu temeljem kojeg će dokazati da ispunjava uvjete naznačene dolje pod točkom II. Uvjeti ponude, pod-točka (i) i (ii) ovog javnog poziva.
  Ako ispunjava uvjete ponude potencijalni ponuditelj/kupac će tada moći potpisati Izjavu o povjerljivosti i pravilima procedure za korištenje podataka.
 2. Prilikom dostave ponude potencijalni kupac dužan je u ponudi dostaviti kontakt podatke (ime firme, OIB, ime odgovorne osobe, adresa, broj telefona, broj telefaksa, e-mail adresu).
  Napomena: Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, ako se radi o stranom investitoru.
 3. Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe na adresu:
  Viadukt d.d. u stečaju,
  Nova cesta 52/V,
  10 000 Zagreb

  s naznakom "Ponuda za kupnju udjela društva ZAIC-A LIMITED na Zračnoj luci Franjo Tuđman - NE OTVARATI" najkasnije do 31.03.2023. godine (žig pošte).

 

II. Uvjeti ponude:

Poželjni Ponuditelj/Kupac treba imati:
(i) iznos neto vrijednosti od najmanje € 50.000.000,00 (radi se o iznosu kojim imovina premašuje obveze društva s time da se u tu vrijednost može uračunati i imovina povezanih društava) ili kreditni rejting BBB- ili viši od S&P ili Fitch Ratings Ltd, ili Baa 3 ili viši od Moody’s ili usporediv rejting od strane međunarodno priznate agencije za kreditni rejting.
(ii) ako se radi o trustu s udjelima, investicijskom fondu, investicijskom društvu, općem partnerstvu, ograničenom partnerstvu ili drugom obliku kolektivnog ulaganja, mirovinskom fondu, dobrovoljnom mirovinskom fondu poslodavca (superannuation fund) ili bilo kojem drugom fondu, društvu ili pravnoj osobi financijskog investitora, s aktivom ukupne vrijednosti €50.000.000,00 pod upravom;

VAŽNA NAPOMENA 1.
Nakon odabira najpovoljnije ponude (najveća ponuđena cijena), za konačnu prihvatljivost novog potencijalnog člana društva, osim relevantnih odredaba mjerodavnog zakonodavstva (pravo Ujedinjene Kraljevine), Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. („MZLZ“) kao koncesionar Zračne luke Franjo Tuđman treba provesti postupak koji se primjenjuje na prodaju i prijenos udjela ZAIC-A LIMITED, a koji između ostalih općih uvjeta za prijenos udjela, predviđa:

 1. dodatni proces u vezi prava prednosti prvokupa ostalih članova društva ZAIC-A LTD prilikom raspolaganja udjelima ZAIC-A LTD („Right of first refusal”), tj. pravo ostalih članova društva ZAIC-A LTD da daju istu ili drugačiju ponudu za kupnju udjela u kojem slučaju oni imaju prednost prilikom kupnje udjela ZAIC-a LTD, sve u skladu s odredbama Sporazuma između članova društva vezanog uz ZAIC-A LIMITED i njegova društva kćeri "Sporazum između članova društva" ("Shareholders Agreement");
 2. suglasnost na prodaju i prijenos dionica zajmodavaca MZLZ-a;
 3. prihvaćanje novog člana društva ZAIC-A LTD od strane zajmodavaca MZLZ-a u skladu s relevantnim odredbama:
  (i) Sporazuma između članova društva ("Shareholders Agreement"),
  (ii) Ugovora o zajedničkim uvjetima ("Common Terms Agreement“),
  (iii) Društvenog ugovora ZAIC-a LIMITED (Articles of Association of ZAIC Limited),
  (iv) Ugovora između zajmodavaca ("Intercreditor Deed"), i ostalih uvjeta propisanih drugom ugovornom dokumentacijom ZAIC-A LTD i MZLZ-a.

 

VAŽNA NAPOMENA 2.
Na udjelu društva ZAIC koji je predmet prodaje zasnovano je pravo zaloga u korist zajmodavca MZLZ-a. Ni MZLZ, ni ZAIC-A LTD, ni Viadukt d.d. u stečaju neće biti odgovorni prema kupcu da će zajmodavci MZLZ-a prihvatiti ovu prodaju i prijenos udjela u ZAIC-A LTD niti za konačnu prihvatljivost odabrane najpovoljnije ponude, a sve u skladu s točkom 3. iznad, te ne jamče i ne mogu se smatrati odgovornima, da će odabir najpovoljnije ponude, kako je gore navedeno, predstavljati ikakvu obvezu MZLZ-a, ZAIC-A LTD i/ili Viadukta d.d. u stečaju da će se prodaja i prijenos udjela ZAIC- A Limited doista i obaviti s davateljem odabrane najpovoljnije ponude.
 

Za sve informacije možete se obratiti:

Stečajni upravitelj: Milorad Zajkovski, dipl. oec.
Mobitel +385 98 311 312
e-mail: milorad.zajkovski@viadukt.hr; zajkovski.m@gmail.com
i
Koordinator ugovaranja: Danijel Stanković
Mobitel: +385 91 44 100 48
e-mail: danijel.stankovic@viadukt.hr

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb

 


Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju i prijenos udjela u ZAIC-A LIMITED

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, u stečajnom postupku St-1181/17 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem čl.249. SZ-a, po stečajnom upravitelju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. ...